DEFINICJE
Serwis
Prowadzony przez Administratora w języku polskim serwis dostępny pod adresem www.streamonline.pl.

Użytkownik
Pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy regulamin.

Administrator
StreamOnline Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. Augusta Hlonda 2/193, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, pod numerem KRS 0000383881.

Komputer
Komputer osobisty lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki Internetu umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

Regulamin
Niniejszy Regulamin Serwisu StreamOnline oraz aplikacji StreamOnline na portalu społecznościowym Facebook udostępnianą przez Administratora.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
Wszelkie prawa do Serwisu wraz z jego zawartością przysługują Administratorowi.
Administrator zapewnia informację techniczną w ramach Serwisu.
ZASADY DZIAŁANIA SERWISU
Odwiedzanie Serwisu jest nieodpłatne.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru materiałów zamieszczonych w serwisie, uzależnioną od przepustowości internetowej sieci łączących Administratora z Użytkownikiem, indywidualnej konfiguracji komputera Użytkownika oraz czynników od Administratora niezależnych.
Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Działanie takie uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia usług dla danego Użytkownika.
Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w celu jego zmiany, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
Korzystanie z aplikacji społecznościowych StreamOnline może wiązać się z koniecznością pobrania przez serwis jednorazowo danych osobowych użytkownika z portalu społecznościowego. Brak podania danych może ograniczać lub uniemożliwiać korzystanie z aplikacji społecznościowych StreamOnline. Użytkownik w każdym momencie może cofnąć pozwolenie na korzystanie z takiej aplikacji zgodnie z regulaminem Facebooka.
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Korzystanie z aplikacji StreamOnline jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia Użytkownika określone zostały w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie www.streamonline.pl.
Korzystanie z aplikacji StreamOnline jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na komunikację marketingową, w tym przesyłanie przez StreamOnline Sp. z o. o. za pomocą usług telekomunikacyjnych informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez podania przyczyn i bez uprzedzenia. Zmiany wchodzą w życie wraz z umieszczeniem zmodyfikowanego tekstu Regulaminu w Serwisie.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Regulamin wchodzi w życie dnia 21 grudnia 2012 roku.